Utrikespolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Utrikespolitik

Sveriges roll i världen

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska vara en stark och självständig röst för fred och goda relationer mellan världens folk. Sverige ska markera tydligt, både mot kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter och av suveräna staters territorium. Detta är extra betydelsefullt då Ryssland uppträder aggressivt och nya konflikter blossar upp i vårt närområde.

Sverigedemokraterna ser positivt på internationell handel och potentialen hos ekonomiska förbindelser att bidra till ekonomisk utveckling av fattiga länder, avspänning och närmare relationer mellan stater.

Demokrati är en förutsättning för den frihet som alla människor har rätt till, varför vi prioriterar kampen för verklig demokrati, åsiktsfrihet och tillgång till fria medier. Inom FN vill vi stoppa stater som allvarligt bryter mot de mänskliga rättigheterna från att ta ledarrollen i kommittéer och utskott.

Första paragrafen i regeringsformen stadgar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Denna regel urholkas allt mer till följd av Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen. Genom historien har EU steg för steg utvidgat användningen av kvalificerad majoritetsröstning, varigenom enskilda länder kan köras över av en relativ majoritet. Europeiska politiker med drömmar om en federal superstat har låtit EU ta över beslutanderätten på fler och fler områden samtidigt som dess budget sväljer fler och fler svenska skattekronor. Sverigedemokraterna värnar det demokratiska självbestämmandet och vill därför att Sverige lämnar EU till fördel för ett mellanstatligt europeiskt samarbete.

Sverigedemokraterna vill dock att relationerna med våra närmaste grannländer ska gå djupare än sedvanligt internationellt samarbete. Vi värnar att Sverige på jämlika och frivilliga villkor utbyter idéer, kulturimpulser, studenter, turism och bibehåller möjligheten att på rättvisa villkor jobba i andra länder. Vi värdesätter ett europeiskt och i synnerhet nordiskt samarbete som sätter villkoren för svenska arbetstagare och skattebetalare i första rummet.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Stödja förföljda sekulära, kristna och andra minoriteter och erkänna folkmordet under det Ottomanska riket och folkmordet som Islamiska Staten begått i Irak och Syrien
– Erkänna Somaliland som en självständig stat, verka för att den kurdiska regionen i Irak tillåts utropa självständighet, att Nineve-slätten i Irak tillåts mer autonomi
– Erkänna Jerusalem som Israels huvudstad
– Underlätta för och främja internationell handel
– Ta fram en långsiktig strategi för att främja mänskliga fri- och rättigheter i Ryssland
– Genomföra en ny folkomröstning om EU-medlemskapet
– Ta strid mot den höga EU-avgiften och genomföra en radikal sanering av EU:s budget
– Säkra ett permanent nej till euron och bankunionen för att skydda svenska skattebetalare mot att tvingas finansiera kollapsande europeiska banker
– Bekämpa tiggeri och europeisk människohandel