Sjukvårdspolitiken | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sjukvårdspolitiken

För ett friskare Sverige

Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden, detta är tyvärr inte längre fallet till följd av de alltjämt ökande vårdköerna och väntetiderna. Sverige har numera Europas längsta vårdköer och alltför många patienter tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande utveckling finns inom akutsjukvården, där även de yngsta och sköraste drabbas eftersom det saknas intensivvårdsplatser för barn. Sverigedemokraterna ser därför tillgänglighet inom primärvården samt kortare väntetider på akutmottagningarna som särskilt prioriterade områden. Det finns också stor variation mellan landstingen vad gäller tillgänglighet och tillgängligheten varierar mellan olika vårdområden – inom specialistvården har tillgängligheten försämrats sedan 2010.

I Sverige ska alla medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok. Vi vill ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. Vi vill se ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal, ett Sverige där infödda svenskar inte diskrimineras i förhållande till personer som vistas i landet illegalt.

Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens processer och strukturer så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Det kan handla om allt från att ge möjlighet till bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, flytta över skötandet av journaldokumentation och annat administrativt arbete på särskilt anställda vårdadministratörer till samordning av lediga vårdplatser över hela landet. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet.

 

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och max 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa bland barn och tonåringar
– Förbättra arbetsmiljön och höja vårdyrkets status genom kompetenslyft, yrkeslegitimation för undersköterskor, anställning av vårdservicepersonal och andra som kan avlasta vårdgivande personal samt utöka möjligheten till heltid respektive rätten till deltid för vårdpersonal
– Avskaffa den i praktiken kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare och införa tydliga regelverk för icke-medborgares rätt till skattefinansierad välfärd
– Förbättra tillgängligheten i förlossningsvården, barnsjukvården, primärvården och akutsjukvården
– Göra sjukvården mer jämlik genom tydligare nationell reglering och utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från landstingen till staten
– Införa en ny patienträttsgaranti som stärker patienternas rättsliga ställning och ger möjlighet att välja vårdgivare i hela landet
– Införa en vårdplatsgaranti som garanterar en vårdplats på rätt nivå och personal med rätt kompetens
– Inrätta säkerhetsklassade vårdplatser dit aggressiva och våldsamma patienter snabbt kan avskiljas