Nordiskt samarbete | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Nordiskt samarbete

Fördjupade relationer med våra närmaste grannar

På vårt norra halvklot, i norra Europa bildar de nordiska länderna en familj med djupa relationer och gemensamma referensramar. Norden är i storleksordningen världens tionde största ekonomi. Våra grannländer är några av våra viktigaste handelspartners och vi deras. Norden är den nordiska modellen, de gemensamma kulturyttringarna och det gränsöverskridande samarbetet. Norden är den skandinaviska språkförståelsen och gemensamma värderingar kring välfärdsstaten och sociala skyddsnät. Norden är gemensam historia och kulturarv, men också gränsöverskridande arbetsmarknadsregioner och ideellt idéutbyte.
Sverigedemokraterna betraktar Sverige som, i fallande ordning, en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med det vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten och bredda och fördjupa det nordiska samarbetet och sammanhållningen på en rad samhällsområden. Vi säger ja till nordisk integration och nej till EU:s federalism. Ett svenskt utträde ur EU ska följas av ett djupare samarbete mellan de nordiska länderna, kulturellt, säkerhetsmässigt, socialt och ekonomiskt. Vi lämnar inte bara något destruktivt bakom oss, vi utvecklar ett annat, mer konstruktivt samarbete på beprövad grund. Nordens sak är vår.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning, ett fördjupat nordiskt samarbete mot radikalisering, terrorism och terrorresor och ett fördjupat nordiskt försvars- och säkerhetssamarbetet
– Intensifiera insatserna för att värna, vårda och visa nordisk kultur i nordiska skolor och fördjupa och förstärka den nordiska språkförståelsen
– Verka för att harmonisera den nordiska djurskyddslagstiftningen så att en djurskyddslagstiftning betydligt sämre än den svenska inte innebär en konkurrensfördel
– Inrätta ett nordiskt lagråd för att förebygga nya gränshinder vid lagstiftning