Äldrepolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Äldrepolitik

En värdig, rättvis äldreomsorg och ekonomisk trygghet på ålderns höst

Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Sveriges äldre ska inte behöva möta stressad eller till och med utmattad personal. Vi prioriterar därför särskilt frågan om äldreomsorgens arbetsvillkor genom förslag på ett avskaffande av ofrivilliga delade turer. Vi vill också ge personalen ett större inflytande över arbetstider och säkra tillräcklig kompetens genom en särskild legitimation för undersköterskeyrket.

Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa pensionärers ekonomiska trygghet och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Höja bostadstillägget och garantipensionen och slopa pensionärskatten
– Införa bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden och avveckla de ofrivilligt delade turerna för personalen
– Införa en matreform med minimikrav om nylagad, välsmakande och näringsrik mat och ett stimulansbidrag för att öka möjligheten till kategoriboende
– Införa äldrevårdcentraler för effektivisering av vården, inrätta ett snabbspår inom akutsjukvården för att förbättra omhändertagandet och ge äldre specialistvård snabbare, erbjuda kostnadsfri slutenvård för personer som är 85 år eller äldre och öka tandvårdsbidraget
– Ge en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden