Reservation – ”Återrapportering av slutförd utredning om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån” | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation – ”Återrapportering av slutförd utredning om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”

Reservation

Ärende 15 ”Återrapportering av slutförd utredning om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”

2020-08-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sverigedemokraterna tycker att denna utredning är bra och vi önskar att en kostnadsberäkning av att genomföra denna idé bör göras. Vi vet att Finjasjön och dess situation är en konstant fråga som på olika sätt berör oss, vi vet inte om en våtmark på nämnd plats kan hjälpa för en bättre miljö i Finjasjön. Men vi menar att alla försök för förbättring inom rimliga ekonomiska förutsättningar bör genomföras.

 

Sverigedemokraterna hade därför följande ändringsyrkande:

-Att ersätta ”Hässleholms Industribyggnads AB för eventuell åtgärd” med ”och uppmanar Hässleholms Industribyggnads AB att ta fram en ekonomisk beräkning för eventuell åtgärd”

 

Då vårt ändringsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

 

____________________
Hanna Nilsson (SD)