Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 61

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Sverigedemokraterna Hässleholms Valmanifest 2010, ”För trygghet i Hässleholm”

  Av patrik.jonsson den 18 augusti, 2010
  0

   

   

  För trygghet i Hässleholm

  Sverigedemokraterna Hässleholms Valmanifest 2010

   

   

   

               Barn och skola

  • Prioritera barnen! Barnen är vår framtid, ändå är de ständigt offer för sparbeting. Vi vill genomföra en kraftig satsning på skolmaten med 25 %, och en riktad satsning på läromedel med en miljon kronor. Klasserna blir större och större, vi vill i stället se en minskning av klasserna. Inga klasser bör vara större än 22 elever.
  • Besparingar har lett till större barngrupper på dagis. Vi vill ge barnomsorgen ett riktat tillskott för att kunna bidra till att gruppernas storlek minskas.
  • Magnarpskolonin skall bevaras. Den har skänkt enorm glädje till kommunens barn under åren och många Hässleholmare bär minnen härifrån med sig genom livet. Högeralliansens omvandling till ett rent sommarkollo ställer vi inte upp på! Kolonin skall åter bli tillgänglig för Hässleholmseleverna på terminerna.
  • Bevara byskolorna! Genom att lägga ner byskolorna lägger man också en död hand över landsbygdens utveckling. Dessutom tvingas barnen till onödigt långa skoldagar på grund av skolskjutsar. Ofta visar det sig i efterhand att en nedläggning inte blev den besparing man påstått på grund av dyra skolskjutsar och tillbyggnadsbehov av andra skolor. Vi vill även se över om de nedlagda skolorna i Vankiva, Sörby och Matteröd åter kan öppnas upp.
  • Återställ dagistaxan! Vi vill att man åter går tillbaka till det gamla systemet med diffrentierad taxa, d.v.s. under 15 timmar, 15 – 25 timmar samt över 25 timmar. Att alla betalar heltid är orättvist och kan leda till att barnen lämnas längre tid än nödvändigt.
  • Låt föräldrarna till så kallade 15-timmarsbarn själva skall få bestämma om man skall låt barnet vara på dagis 3×5 eller 5×3 timmar/vecka. Den friheten anser vi Sverigedemokrater att föräldrar skall ges för att avgöra vad som blir bäst för barnen.
  • Inför ett Klassmorfar/klassmormorsystem! Klassmorfarsystemet skapar trygghet på skolorna genom fler vuxna och minskar klyftorna mellan generationerna. Vi har från Sverigedemokraterna tidigare föreslagit detta men samtliga övriga partier i Fullmäktige röstade emot förslaget.

   

  Äldreomsorg och kommunal service

  • Låt de äldre få en värdig ålderdom! På kommunens äldreboende borde man ges rätt att komma ut vid minst ett tillfälle per dag, men så är det tyvärr inte i dag. Vi Sverigedemokrater anser att de som vistas på våra äldreboende skall få en så kallad kvalitetsgaranti när man skrivs in, innebärande att man om hälsan tillåter skall ges möjlighet att få komma ut dagligen samt att man garanteras en näringsriktig och välsmakande mat.  
  • Låt de som vill äta i kommunens matsalar! På grund av en snäv tolkning av konkurrenslagen får inte längre anhöriga och vänner äta tillsammans med boende på våra äldreboenden. Detta ställer inte vi Sverigedemokrater upp på! Dessa matsalar fungerar som en träffpunkt för våra äldre och att hindra människor från att äta här försämrar det sociala umgänget för våra äldre. Vi kräver att matsalarna åter öppnas upp och att kökspersonalen slipper att agera ordningsvakt som förbjuder ”fel” personer att äta.
  • Låt de äldre i större utsträckning få välja vad hemtjänsten skall göra för dem! En del av tiden man har hemtjänst skall stå till brukarens förfogande. Anser den äldre att man är i behov att dicka kaffe och prata eller gå ut på en promenad i stället för att t.ex. få dammtorkat skall den möjligheten ges.
  • Ingen utförsäljning av kommunens tillgångar! Alliansen har av ideologiska skäl valt att bolagisera Tekniska kontoret. Resultatet blev fler bak skrivbordet och färre i produktionen då en upphandlingsavdelning har tillskapats. Efter valet har det antytts en privatisering. Man har även slumpat bort de bästa kommunala fastigheterna Ekegården och Kaptensgården till ett privat bolag för att sedan hyra tillbaks dem. Detta utan att andra aktörer gavs möjlighet att bjuda på fastigheterna för att få ut bästa pris. Vilka fastigheter vill Alliansen rea ut efter valet? Dessutom vill man privatisera äldreomsorgen. Sverigedemokraterna anser att vi skall behålla vår äldreomsorg som i dag där god balans råder mellan kommunala och privata aktörer. Servicen i vår egen regi vill vi se över för att se om möjlighet till effektivisering och optimering finns i syfte att få ut mest och bäst service för skattepengarna.

   

        Trygghet och invandring

  • Öppna upp vår akutmottagning! Sverigedemokraterna var det enda parti i Regionfullmäktige som var för att behålla dygnet runt-öppna närakuter. När övriga partier lade ner akutmottagningarna fick många skåningar långa resor för att ta sig till de större sjukhusen. Vi kräver en dygnet runt-bemannad närakut i Hässleholm!
  • Återinsätt Trygghetsvärdarna! Trygghetsvärdar skapar en tryggare stadsmiljö och kan dessutom ge turister service. Till exempel skulle arbetslösa kunna anställas en viss tid som ett led i att komma in på arbetsmarknaden och då dessutom göra nytta samtidigt.
  • Sätt stopp för den orimliga invandringspolitiken! Hässleholm har som så många andra kommuner redan tagit emot för många asylsökande och anhöriginvandrare.Vi vill säga upp kommunens avtal med Migrationsverket och i stället ha ett nollavtal. För de asylsökande och anhöriginvandrare som ändå kommer hit skall kommunen garanteras full kostnadstäckning. Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och Landsting var kommunernas kostnadstäckningsgrad för den asylrelaterade invandringen bara 22% från staten. Att staten tar fullt ekonomiskt ansvar är inte för mycket begärt!
  • Ökad polisnärvaro! Fler poliser i såväl tätorten som på vår landsbygd ökar  trygghetskänslan och ökar möjligheten att bekämpa brottsligheten. De senaste decennierna har antalet poliser i yttre tjänst drastiskt minskat, även om en smärre ökning har skett de senaste åren. Vi Sverigedemokrater vill satsa mer på rättsväsendet, och vi vill även se att när nya poliser skall placeras ut så skall Hässleholms kommun prioriteras.

   

              Miljö, infrastruktur och fritid

  • Attraktivare och lättillgängligare centrum! Vi vill sänka parkeringsavgifterna och utöka parkeringsmöjligheterna på Norra Stationsområdet/Väster i syfte att stärka handeln och underlätta för våra pendlare. Vi Sverigedemokrater motsatte också oss den enorma p-avgifthöjning som nyligen ägt rum. Att det skall vara dyrare att parkera i Hässleholm än i grannkommunen Kristianstad anser vi vara märkligt. Ej heller råder det brist på centrumnära p-platser bortsett från väster om järnvägsstationen. Vi anser att p-avgifterna skall sänkas så att det blir attraktivare att handla i centrum, samt att pendlarparkeringen vid stationen blir avgiftsfri för de som pendlar kollektivt med månadskort.
  • Stoppa vindkraftsutbyggnaden! De moderna vindkraftverken når en totalhöjd på runt 200 meter, mer än dubbelt så höga som Rockwoolskorstenen. De förstör landskapsbilden, väsnas, skapar störande skuggbildning och förstör vår levnadsmiljö. Vindkraftverken lägger även en död han över stora delar av turismen på vår landsbygd. Utan kraftiga subventioner bär sig inte vindkraften. Skall vindkraft uppföras skall detta ske till havs. Vi förordar i stället att miljarderna läggs på att effektivisera vattenkraften och öppna upp gamla vattenkraftverk i träda. Detta ger mest elektricitet för pengarna och förstör inte vår levnadsmiljö.
  • Låt Hovdalafältet och Åhusfältet förbli oexploateratde! Till och från pratas det om villabebyggelse på Hovdala. Vi Sverigedemokrater vill bevara Hovdala som ett strövområde samt ett fält där kommunens olika föreningar ges möjlighet till att utöva sina aktiviteter, Dessutom vill vi låta Åhusfältet förbli ett område för tätortsnära rekreation.
  • Fortsatt satsning på Pågatåg Nordost! Vi Sverigedemokrater står bakom den stora infrastruktursatsningen Pågatåg Nordost. Detta ger oss ökade möjligheter att behålla jobben i vår region och lättare stå mot konkurrensen från Malmö/Lund-regionen.
  • Behåll Qpoolen! Sverigedemokraterna vill behålla och bygga till Qpoolen som simhall, samt göra det roligare och mer barnvänligt. Vi motsätter oss ett dyrt nybygge på Österås för ca. 170 miljoner (som dessutom saknar hopptorn) som skulle ge kommunen ett årligt underskott på hela 19 miljoner kronor. Vill i stället satsa halva summan på Qpoolen. Detta ger en upprustning som beräknas ha en lika lång livslängd som ett nybyggt badhus. Kommer man att bygga ett 170-miljoners badhus i Hässleholm riskerar detta på sikt att badhusen i Sösdala, Tyringe och Bjärnums måste läggas ner.
  • Satsa även på kransorterna, inte bara på Hässleholm stad! I dag sker de absolut största satsningarna på Hässleholms stad. Kostsamma satsningar som Kulturhuset, Garnisonen, Badhuset m.m. gör att övriga delar av kommunen får stå tillbaka. Vi vill se en långsiktig plan på satsningar i kransorterna.
 • Sd Hässleholms valmanifest ”För trygghet i Hässleholm” nu släppt!

  Av patrik.jonsson den 18 augusti, 2010
  0

  Sverigedemokraterna Hässleholm har nu släppt sitt valmanifest ”För trygghet i Hässleholm”. Patrik Jönsson, gruppledare i kommunfullmäktige säger: – Vårt lokala valmanifest kompletterar Sverigedemokraternas budget på riksnivå där vi valt att spara hela 78 miljarder på kraftigt minskad invandring och bistånd, till förmån för äldre, sjukskrivna, vården, kriminalpolitiken och försvaret, En minskad invandring hade även frigjort många miljarder till kommunerna och landstingen, vilket i så fall öppnat upp för ytterligare satsningar där.
   
  -I vårt lokala valmanifest har vi lagt fokus på en trygg och god tillvaro för Hässleholmarna, och våra största satsningar lägger vi på barnen och våra äldre. Vi skapar ett större utrymme för omsorg och skola då vi valt att satsa på Qpoolen i stället för ett dyrt nybyggt badhus. Vi är väldigt kritiska till Alliansens planer som skuldsätter kommuninvånarna med ytterligare 170 miljoner kronor. Det stjäl för stora resurser från kärnverksamheterna så som skola och äldreomsorg. Med ett beräknat underskott på 19 miljoner årligen kommer ett nybyggt badhus påverka all annan verksamhet starkt.
   
  Våra största satsningar i valmanifestet är dels en kvalitetsgaranti för de på kommunens äldreboende som innebär att man skall få komma ut dagligen samt att man garanteras närningsriktig och välsmakande mat, sedan vill vi också satsa 25% mer per portion på skolmaten samt åter öppna upp Magnarpskolonin på terminerna. Dessutom vill vi satsa på landsbygden genom att stoppa avvecklingen av byskolorna som de övriga partierna påbörjat, och helt stoppa vindkraftsytbyggnaden avslutar Patrik Jönsson.

  För att se valmanifestet, titta under ” Vår politik”!

 • Glada möten med sympatisörer på Hästveda marknad!!

  Av patrik.jonsson den 14 juli, 2010
  0

   

  Den 7-8  juli var Sd Hässleholm på Hästveda marknad för att dela ut information och för att prata politik med marknadsbesökarna.Flygbladen försvann som smör i solsken ,ca 3000 delades ut och ett par hundra tidningar (Sd-kuriren) togs av de som ville ha extra information.

  Patrik Jönsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Hässleholm säger:  I år var det många som ville ha information, sannolikt spelar det in att det är valår men även det faktum att vi har blivit ett av de största partierna i Nordöstra Skåne väger tungt. -Extra roligt att pensionärerna nästan stormade oss, de visade mycket större intresse än tidigare år. Nu när vi på riksnivå lagt en alternativbudget så har ju pensionärerna verkligen sett att vi är ett parti som vill ge dem det ekonomiska tillskott de förtjänar.Det har inte gått pensionärerna obemärkt förbi. Det känns att vindarna blåser vår väg och att ett bra valresultat är att vänta, avslutar Patrik Jönsson.

 • Utdrag från intervju med Patrik i lokaltidningen

  Av patrik.jonsson den 9 juli, 2010
  0

  ”Pengar till barn och äldre istället för till invandrare”

  Det tycker Patrik Jönsson, gruppledare för SVERIGEDEMOKRATERNA i Hässleholm

  Patrik Jönsson gruppledare och ledamot i fullmäktige står på första plats på sverigedemokraternas kommunala lista .I det civila jobbar Patrik som eldriftledare på trafikverket i Malmö

  På frågan om varför man ska rösta på oss sverigedemokrater svarar Patrik så här  – För att vi först o främst värnar om tryggheten . Inte bara den fysiska utan också till exempel den ekonomiska . Den som har oturen att bli sjuk eller arbetslös ska ha en dräglig tillvaro. Pensionärerna ska ha det bra på äldre dagar

  På frågan om vilka våra lokala hjärtefrågor är svarar Patrik så här- Att Magnarpskolonin bevaras i kommunal regi så att skolorna kan använda den. Har själv god erfarenhet av vistelserna där. Vi vill ha en garanti som innebär att de som bor på äldreboende ska komma ut dagligen och få en god och näringsriktig mat. Qpoolen tycker vi ska behållas och upprustas istället för att bygga nytt. Vi vill ha nollavtal med Migrationsverket plus ha full kostnadstäckning av staten för de som kommer hit som anhöriginvandrare.

  På frågan om vad vi tycker om den kommunala skolpolitiken svarade Patrik så här- Vi ogillar starkt att så många byskolor lagts ned. Vinsten kan inte mätas med det man förlorar .Skolskjutsar kostar och skolor måste byggas ut.Dessutom ska det inte vara för många elever per klass 

  På frågan om Vindkraft eller Kärnkratft svarar Patrik så här- En effektivisering av vattenkraften istället för utbyggd vindkraft. Kärnkraften är ett nödvändigt ont. 

  På frågan om vad Patrik helst vill förändra svarar han- Att resurser tas från kapitalet vi lägger på invandring och bistånd och att det läggs på barn och äldre.

  På frågan om hur vi ska komma till rätta med arbetslösheten svarar Patrik så här- Samarbete mellan kommun och företagen , fler lärlingsplatser 

  På frågan om vad Patrik tycker om kommunens miljöarbete svarar han- Kommunen bedriver ett bra miljöarbete och vi ska sträva mot en miljö fri från fossila bränslen. Källsorteringen är föredömlig.

  Patrik intervjuades av Maja Ögren Andersson  för lokaltidningen som publicerades den 29juni 2010

       redigerat  av micke                                                                                         

   

 • Vi är Sverigedemokraterna Hässleholm!

  Av patrik.jonsson den 6 juni, 2010
  0

  5/6 hade Sverigedemokraterna valupptaktsmöte och fest. Ett 20-tal kandidater till kommunfullmäktige hade samlats för att gå igenom valmanifestet och för att träffas och ha trevligt. På menyn stod bland annat god grillad hjort och rökt vildsvin! Stort tack till grillmästaren Ulf Erlandsson med hustru som ordnade så att vi fick möjlighet till denna trevliga fest! Utöver festligheterna gick vi igenom vad som gjorts i våras och valrörelsens aktiviteter så som Hästveda marknad, flybladsutdelning m.m. planlades. Bäva månde de andra partierna, här kommer ett Sd rustat till tänderna med hungriga valarbetare!