Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 5

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Kommunalråd & Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • S ”glömmer bort” orsakerna

  Av palle den 2 juni, 2020
  0

  I tidningen Norra Skåne den 30/6 skriver S att alla nerdragningar är alliansen och Sverigedemokraternas fel. I sitt yra tillstånd försöker S också få till att Sösdala är särskilt drabbat.

  Nsk 200602

  Två tunga namn ur Socialdemokraterna beklagar sig i NSk 30/5 över de nedskärningar som drabbar kommunen och då framförallt Sösdala. Nerlagda badhus och uteblivna satsningar på cykelvägar nämns tillsammans med bokbuss. Och även annan indragen verksamhet uppmärksammas. Man antyder att Sösdala skulle vara missgynnat och utsatt i förhållande till andra orter i kommunen.

  Så är naturligtvis inte fallet och vi vill bemöta insändaren samt förklara hur vi Sverigedemokrater ser på det kommunala arbetet. Det kommunala budgetunderskottet är enormt och kan inte ignoreras. Det skulle krävas drakoniska höjningar av skattetrycket för att bibehålla den service vi vant oss vid samt underhålla det kommunala bostadsbeståndet. Detta ”glömmer” de båda S skribenterna att nämna. Budgetunderskottet härrör till stor del från den extremt höga invandringen som riksdagen beslutat om, samt underskattat följderna av.

  Här landar ansvaret tungt på de sju partier i riksdagen som kontinuerligt bejakat mottagandet av migranter till Sverige. Försörjningsbördan blir tung när de statliga bidragen sinar eller uteblir samtidigt som problemen att få de nyanlända i arbete blir uppenbara för allt fler. Både skola och socialförvaltning vittnar om avsevärda svårigheter att få pengarna att räcka till. Detta är inte unikt för vår kommun utan det ser likadant ut på många andra platser. Verksamheten inom dessa områden är dessutom lagstadgad och inget vi kan göra något åt på kommunal nivå. Idag vet vi inte hur hårt coronan kommer slå, även om vi vet att det blir smärtsamt.

  Om duon Wallentheim – Fors verkligen är intresserade av att förbättra villkoren för Hässleholms kommun borde de påverka sina partikamrater på riksnivå att avsluta samarbetet med MP rörande migrationspolitiken. Detta skulle skapa förutsättningar för en ny migrationspolitik formad efter omtanke om Sverige och våra finanser samt levnadsvillkor. Svenska politiker är framröstade av svenska väljare och borde hela tiden ha Sveriges bästa för ögonen.

  Som kommunala politiker är vi medvetna om att hela kommunen inklusive kransorterna måste uppmärksammas.

  Sösdala måste få sitt, liksom alla andra kransorter. SD försöker hela tiden hitta lösningar som blir så rättvisa som möjligt. Vi är ett parti som värnar landsbygden och alla orter i kommunen är lika viktiga. Vi missgynnar ingen ort.

  Sverigedemokraterna följer noggrant utvecklingen i kommunen och arbetar kontinuerligt för att mildra effekterna av den dåliga ekonomin samt coronapandemin.

  Hanna Nilsson (kommunalråd) och Sven Lundh(vice ordf.socialnämnden) Foto: Tommy Nilsson

 • Äntligen!

  Av palle den 27 maj, 2020
  0

  Efter 25-års tid av politiskt oenighet, har nu äntligen SD, M ,KD med flera kommit överens om en placering av Hässleholms nya badhus.

  Äventyrsbad i Linköping

  Äventyrsbad i Linköping

  KSAU har idag tagit ett beslut på att föreslå kommunfullmäktige att placering av det nya badhuset ska ligga på ett område som kallas för Norden, belagt i nordvästra Hässleholm. Vad och hur badhuset ska se ut och innehålla blir en senare fråga.

  SD Hässleholm tycker att det här är en milstolpe i kommunens politik, när en fråga som diskuterats och dragits i långbänk så länge äntligen blivit avgjord med SD:s inverkan. I KSAU sitter för oss vårt kommunalråd Hanna Nilsson.

  Hanna Nilsson Kommunalråd

  Hanna Nilsson Kommunalråd

  ”Äntligen kommer vi framåt i denna frågan och ett nytt badhus blir snart verklighet” kommenterar Hanna Nilsson efter beslutet

 • Tilläggsyrkande gällande ärende #4 TNau 200512

  Av palle den 16 maj, 2020
  0

  Tekniska nämndens arbetsutskott

  Den senaste tiden har kommunen sålt av fler och fler fastigheter och även andra tillgångar.
  När man har räknat av bokfört värde på fastigheten från försäljningssumman kan kommunen göra en viss vinst. Denna vinst går in i kommunens driftsekonomi som i dags dato visar ett minus på cirka 100 miljoner.
  Att sälja av fastigheter och tillgångar för att få ner det ständigt ökande underskottet kan vi inte ställa upp på.
  Detta är inget ansvarsfullt sätt att hantera en ekonomi i förfall. Vi politiker måste tillsammans hitta andra och kraftfulla vägar som på riktigt tar tag i problemet med underskottet i driftbudgeten.

  Därför yrkar vi enligt följande:

  -Att vinsten från denna försäljning används till framtida investeringar

  Ulf Berggren Gruppledare

  Ulf Berggren Gruppledare

 • SD vill sänka kostnad för elevstöd med två lärare

  Av palle den 16 maj, 2020
  0

  KB 200516

  Många elevassistenter är för dyrt anser SD.

  HÄSSLEHOLM. Barn- och utbildningsförvaltningen senaste prognos visar på ett underskott på nära 38 miljoner kronor. Före den 31 maj ska förskole- och rektorsområdena redovisa sina åtgärder för att nå en budget i balans.

  Sverigedemokraterna går nu ut med ett förslag om ett tvålärarsystem, för att få ner kostnaderna för särskilt stöd.

  I en motion skriver Camilla Nordström och Hanna Nilsson att grundskolan har ett underskott på 31 miljoner kronor, där en stor del beror på ökade insatser för särskilt stöd. ”I många fall elevassistenter, ibland flera stycken i samma klass.”

  De vill istället se två lärare i varje klass, för en mer utvecklande och lugnare miljö i klassrummet.
  SD yrkar att kommunfullmäktige beslutar att systemet införs som ett pilotprojekt i två lämpliga rektorsområden samt i någon av grundskolorna med start i höst.

  ANDREAS LOVÉN

 • SD vill ha ny station på postterminalens plats

  Av palle den 13 maj, 2020
  0

  KB 200513

  Priset för att köpa postterminalen ska vara klart. I höst når frågan kommunfullmäktige. Sedan vill SD att kommunen börjar förbereda exploatering av området.

  HÄSSLEHOLM. I slutet av mars blottlades en politisk spricka, när det gäller förvärv av fastigheten Brännmästaren 7, med den tidigare postterminalen. Socialdemokraterna lade fram ett initiativärende om att förvärva fastigheten och fick stöd av Sverigedemokraterna och Centern.

  Tekniska nämndens ordförande, Torsten Nilsson (M), ifrågasatte å sin sida såväl behovet av fastigheten, som priset man skulle betala.

  – Att fatta ett politisk beslut om att köpa ger ett gott förhandlingsläge för säljaren, sa Torsten Nilsson (M), den 29 mars.

  Kommunens ursprungliga bud låg kring 15–17 miljoner kronor. Nu har kommunen kommit långt i prisförhandlingarna med säljaren, Hässleholms Företagspark AB, och ett avtal är på väg att upprättas, enligt Karl Lahtela, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

  Fastigheten utgörs av drygt 9 000 kvadratmeter tomt och uthyrningsbara kontor och lager på cirka 2 400 kvadratmeter.

  Kostnaden landar väsentligt högre än det ursprungliga budet. Kommunfullmäktige ska ta ställning till köpet och går det igenom vill Sverigedemokraterna att man omedelbart tar ett helhetsgrepp kring hela Västra centrum.

  Ulf Berggren, gruppledare och vice ordförande i tekniska nämnden, vill att man redan nu börjar planera för en framtida stationsbyggnad som löper från Brännmästaren och ner mot järnvägsövergången.

  – Det är viktigt att ha en vision framåt, även om det känns avlägset med fyrspår just nu. Som vi ser det kan en ny tågstation inte placeras någon annanstans än just här och därför är det angeläget att vi får rådighet över tomten.

  Oavsett när utbyggnaden av fyra spår (egentligen en tillkomst av en ny dubbelspårig stambana) mellan Lund och Hässleholm står klar behövs en ny station, anser Ulf Berggren.

  – Dagens järnvägsstation hanterar redan dubbelt så många resenärer som den är avsedd för. Trafiken kan dessutom förväntas öka.

  Han vill att kommunen inleder en diskussion med Jernhusen om en framtida stationsutbyggnad. I en stationsbyggnad, eller i anslutning till en sådan, ser han gärna etablering av olika verksamheter.

  – Vi behöver utveckla Västra centrum och göra det levande.

  I det helhetsgrepp som Sverigedemokraterna ser framför sig ingår även dagens parkeringsplats, intill järnvägsövergången.

  Den före detta kemtvätten, som gränsar till parkeringen och Brännmästaren 7, har bidragit till föroreningar. Paul Thurn (SD), vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, vill att provtagningar kommer igång så snart som möjligt.

  – På platsen där det i dag finns parkeringsplatser skulle man kunna planera för ett parkeringshus, men marken måste först undersökas och saneras.

  Under tiden som parkeringsplatsen är obrukbar kan tomten där godsmagasinet brann ner användas som temporär parkeringsplats.

  En sista pusselbit i Sverigedemokraternas vision är en öppnad ”Nettorondell” ner mot Västra centrum – som ofta förts på tal sedan Järnvägsgatans ombyggnad.

  – Det är viktigt att vi har en framåtanda. Det är i grunden det politik handlar om, säger Ulf Berggren.

  ANDREAS LOVÉN
  andreas.loven@kristianstadsbladet.se

   

  FAKTA
  Västra centrum

  Västra centrum är egentligen ett begrepp som omfattar en ny komplett stadsdel, på totalt 80 hektar. Utvecklingsområdet innefattar stadsdelarna Norden, Bokeberg, Östra T4 och Fredentorp. En ny strukturplan ska tas fram för området.

  Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm–Malmö. Planerad byggstart för projektet är någon gång mellan 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år.

  Under perioden 17 februari–16 mars 2020 genomförde projektet sitt första samråd under lokaliseringsutredningen. Projektet är så pass tidigt i planeringsarbetet att ingen sträckning för den nya järnvägen finns framtagen.