Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 4

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Årsmöte 2019

  Av palle den 4 februari, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Hässleholm

  2019-02-04

  Sverigedemokraterna Hässleholm har i söndags den 3 februari hållit årsmöte i Bjärnums museum, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för föreningen under årsmötet, en styrelse som bland annat kommer att leda föreningen genom valrörelsen inför Europaparlamentsvalet och vidare under verksamhetsåret.

  I söndags den 3 februari höll Sverigedemokraterna Hässleholm årsmöte i Bjärnums museum. Under mötet fattades flera betydelsefulla beslut kring kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Hässleholms styrelse för verksamhetsåret 2019 ser ut enligt följande:

  Hanna Nilsson, ordförande (omval)

  Sven Lundh, vice ordförande (omval)

  Ulf Berggren, andre vice ordförande (omval)

  Camilla Nordström, ledamot (omval)
  Johan Peltonen, ledamot (omval)
  Sussane Lottsfeldt, ledamot (omval)
  Paul Thurn, ledamot (omval, tidigare suppleant)

  Lennart Lindell, suppleant (omval)
  Felicia Delsmark, suppleant (omval)
  Ken Breisch, suppleant (omval)
  Hanna Sjöstrand, suppleant (nyval)
  Amanda Nyman, suppleant (nyval)

 • Motion ”Förskola på obekväma tider” 2019-01-31

  Av palle den 31 januari, 2019
  0

  Motion ”Förskola på obekväma tider”

  Till Kommunfullmäktige i Hässleholm

  I Hässleholms Kommun finns en rad olika arbeten som innebär kvälls-natt- och helgtjänster, alltså ”obekväm arbetstid” de flesta av dessa yrken är kvinnodominerade. Det drabbar framförallt kvinnor som tvingas avstå arbete på kvällar, nätter och helger.

  Det finns idag enbart en förskola i Hässleholms kommun som erbjuder barnomsorg på ”obekväm arbetstid” och den drivs i privat regi. Vi sverigedemokrater anser att Hässleholms kommun bör ha en förskola på ”obekväm arbetstid” i egen regi.

  Förskolan är i regel öppen dagtid, måndag till fredag. Samtidigt arbetar många föräldrar tider som sträcker sig långt utanför de tider som förskolan har öppet. Omsorg utanför förskolans ordinarie öppettider benämns i skollagen omsorg under tid då förskola inte erbjuds.

  För att män och kvinnor ska ges samma möjligheter till arbete och ekonomiskt oberoende krävs att samhället ger stöd till dem som arbetar inom yrken som utförs på udda tider.

  Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid, men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta

  Skolverkets undersökning visar att omsorg på obekväm tid kan ha en positiv påverkan på områden som jämställdhet och integration. Detta då ensamstående kvinnor och personer med utländsk bakgrund är två av de föräldragrupper som har extra stort behov av omsorg då förskolan är stäng. Omsorg på obekväm tid fyller därför en viktig funktion i samhället, exempelvis genom att verksamheterna möjliggör för människor som tidigare inte haft möjlighet att ta ett steg in på arbetsmarknaden att göra det.

  Vårt förslag är en viktig jämställdhetsfråga och skulle innebära att fler kvinnor kan gå upp i arbetstid och höja sin inkomst.

   

  Sverigedemokraterna i Hässleholm yrkar därför:

  – Att uppdra åt berörd nämnd att införa barnomsorg på obekväm arbetstid inom den kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna.

  – Att ansökningen utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man har rätt att söka barnomsorg även obekväm arbetstid.

   

  Camilla Nordström(SD)                                Hanna Nilsson(SD)

 • Motion angående Hässleholms järnvägsstation 2019-01-30

  Av palle den 30 januari, 2019
  0

  Motion angående Hässleholms järnvägsstation

  Till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Lördagen den 1 december 1860 är en minnesvärd dag i vår stads historia. Då stannar det första tåget på stationen efter färd norrut 78 km från Malmö. Tidigare fick man byta till diligens i Sösdala men nu kan man ta sig hela vägen till Hessleholm med tåg. Utvecklingen fortsätter sedan efter känd historia. Samhället blir till stad 1918 och järnvägen växer hela tiden i betydelse och med den växer även stationshuset. Tågtrafiken får ökad betydelse genom världskrigen och är fram till bilens genomslag herre på täppan när det gäller resor och godstransport i Sverige.

  Idag upplever tåget en renässans på grund av bensinskatt och miljötänk. Hässleholm existerar som stad mycket tack vare järnvägen och stationshuset har en dominerande plats i centrum. Pendlare och besökare passerar byggnaden dagligen och slitaget är stort. Det förändrade sociala klimatet i vårt land sätter sina spår även här då stationen är hårt utsatt för nedskräpning och skadegörelse. Utslagna människor och ungdomsgäng samlas inomhus framförallt på vintern och skapar ibland hotfull och skrämmande stämning. Städpersonal liksom ordningsvakter patrullerar regelbundet men mäktar inte alltid hålla jämna steg med behoven som ökar kvällstid samt helger. Trappor samt mer undanskymda utrymmen används ibland som toalett och rökutrymme. Städning av offentliga ytor är en viktig men underskattad faktor för att skapa trivsel och trygghet.

  För att komma tillrätta med problemen eller i alla fall förbättra situationen föreslår Sverigedemokraterna en rad åtgärder såsom att ansöka om utökad kamerabevakning, utökade ronder förordningsvakter samt städpersonal. Det vore önskvärt med en översyn av den lokala ordningsstadgan för att komma tillrätta med synen på stationen som uppehållsplats. Den bör vara reserverad för tågresenärer och passerande över järnvägsspåren.

  Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår med anledning av ovanstående Fullmäktige:

  – Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för onaturligt slitage och skadegörelse på stationen.

  – Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för kameraövervakning samt ökad patrullering av ordningsvakter på stationsområdet.

  – Att ansöka om kameraövervakning och genomföra föreslagna förbättringar inom trygghetsområdet på stationsområdet.

  – Att ge berörd nämnd i uppdrag att justera kontraktet med städfirman så städning sker med tätare intervall.

   

  Hanna Nilsson(SD)                              Ulf Berggren(SD)                            Sven Lundh(SD)

 • Motion om trygghetsbelysning 2019-01-30

  Av palle den 30 januari, 2019
  0

  Motion om trygghetsbelysning

  Till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Det talas mycket om otrygghet idag och många människor är rädda för att röra sig utomhus efter mörkrets inbrott. Man upplever mörka platser som hotfulla och undviker dem i möjligaste mån. Samtidigt uppmanas människor att röra sig mer och låta bilen stå.
  Detta både av miljö – och hälsoskäl. Att ta bussen istället för bilen till jobbet är något positivt och de flesta stora arbetsplatser har busshållplatser i närområdet.

  Mellan Stobyvägen och Industrigatan går Belevägen som kantas av ett industriområde och avfart till Djursjukhus och bostadsområde. Vägen används frekvent av boende i Stoby och Ljungdala som tar sig till och från sitt boende och till arbetet. Bland annat Bergendahls Food på Industrigatan som är en av kommunens största arbetsgivare.

  Problemet är att både vägen och den parallella cykelvägen helt saknar belysning och är mörklagd stora delar av dygnet. Cykelvägen är dessutom ojämn och skadad av tjäle och rötter som trycker upp asfalten. Nära Industrigatan finns en busshållplats som Skånetrafiken ansvarar för. Även denna saknar belysning.

  Sverigedemokraterna menar att det är angeläget att sätta upp belysning längs Belevägen då den är intensivt trafikerad och helt saknar riktmärken under den mörka delen av dygnet.

  Sverigedemokraterna i Hässleholm uppmanar med anledning av ovanstående Fullmäktige:

  – Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning för att sätta upp belysning längs Belevägen.

  – Att ge berörd nämnd i uppdrag att genomföra arbetet.

  Ulf Berggren(SD)                              Paul Thurn(SD)

 • Motion – Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 2019-01-28

  Av palle den 28 januari, 2019
  0

  Motion till Hässleholms Kommunfullmäktige angående ”Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar”

  Ett av de största hoten mot Sveriges och Hässleholms unga idag är den psykiska ohälsan. Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100% bland unga i åldern 10 – 17 år. Bland flickor i 15 års åldern uppger en majoritet att de lidit av psykisk ohälsa. Dessa siffror kommer i en rapport från Folkhälsomyndigheten och gäller Sverige som helhet, men det finns anledning att befara samma sak för vår kommun.

  Trots att denna utveckling varit känd har köerna till barn – och ungdomspsykiatrin tredubblats under den gångna mandatperioden. Blott tre regioner och landsting har lyckats erbjuda hjälp under utlovad tid 2017. Detta kan ses som ett svek mot Sveriges unga och om inte utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se konsekvenser för både individer och Riket i sin helhet.

  Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn – och ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till Ungdomsmottagningen.

   

  Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår med anledning av ovanstående Kommunfullmäktige:

  – Att terminsvisa samtal med en skolkurator blir standard. Detta för att bättre kartlägga elevens mående.

  – Att medel anslås för jourhavande skolkurator. Psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde ej heller hjälpen vara det.

  – Att all skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.

  – Att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.

  – Att berörd nämnd ges i uppdrag att organisera samt applicera ovanstående på kommunens skolor.

   

  Camilla Nordström (SD)                                            Hanna Nilsson (SD)