Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 3

Val 2018

9 september är det val. Då har du möjligheten att lägga din röst för ett bättre Hässleholm, där pengarna läggs på rätt saker.

Vill du lägga dina skattepengar på en stärkt välfärd, bättre gatuunderhåll, tryggare centrum, färre administratörer, fler lärare och omsorgspersonal?

Då är en röst på Sverigedemokraterna något för dig!

Vi vill:

– Införa kommunala ordningsvakter för ett tryggare centrum.

– Färre administratörer – fler anställda lärare.

– Minska kostnaden på den politiska organisationen, samt minskade politikerarvoden.

– Kraftigt minska invandringen till Hässleholms kommun.

– Bevara och öka verksamheten vid Magnarpskolonin.

– Ökad polisnärvaro.

– Satsa på en förbättrad mat i skolan och på äldreboende.

– Öka bemanningen inom omsorgen, samt förbättrade arbetsvillkor för personalen, exempelvis rätt till heltid och slopa delade turer.

– Att skolan återigen ska bli en trygg och säker arbetsplats för lärare och elever.

– Satsa på kransorterna för en levande landsbygd, samt bevara våra byskolor.

 

Vill Ni läsa vårt övriga program som gäller för hela Sverige, så klicka här!

 • Gör hundrastgård i hembygdsparken

  Av palle den 20 juni, 2018
  0

  Detta hade hjälpt till att lyfta Hembygdsparken:

 • Ljugande unga

  Av palle den 19 juni, 2018
  0

  Vi anser det vara en viktig markering att anmäla bidragsfusk.

 • Motion angående ”Återöppnade av hundrastgård”

  Av palle den 13 juni, 2018
  0

   

  Motion angående ”Återöppnade av hundrastgård”.

  Hässleholm är en hundtät kommun och hundrastgårdar är något som efterfrågas frekvent av hundägare. Staden saknar helt centralt belägna rastgårdar och då hundar kan ha svårt att få sitt motionsbehov tillgodosett är det önskvärt med en eller flera rastgårdar inom gångavstånd i centrum. Vidare anser vi att det bör utredas om även de större kransorterna har behov av hundrastgårdar.

  I anslutning till Hembygdsparkens östra del finns den numera nedlagda och delvis förfallna 4H gården där även djurhagar finns kvar. Dessa är i behov av renovering och reparation men skadorna är inte så stora. Inhägnaderna kan bytas ut och stolparna tjäras för en blygsam summa. Städning av området kan skötas av ordinarie personal från Tekniska Nämnden.
  Här finns utrymme för åtminstone tre rastgårdar så flera hundar kan rastas samtidigt.
  En annan aspekt är att en välbesökt lekplats ligger bredvid djurhagarna. Det blir betydligt mer trevligt för barnfamiljerna att vistas där om området snyggas till.

  Med stöd av ovanstående argument yrkar Sverigedemokraterna

  -Att 4H gårdens djurhagar byggs om till hundrastgård.

  -Att behovet av fler hundrastgårdar i Hässleholm och de större kransorterna utreds.

 • Reservation ”Åtgärdsplan för olovliga/olagliga boplatser inom kommunal mark”

  Av palle den 11 juni, 2018
  0

   

  Reservation ärende 10,”Åtgärdsplan för olovliga/olagliga boplatser inom kommunal mark” Kommunfullmäktige 2018-06-11

  Sverigedemokraterna anser att förslaget är för tandlöst och önskar följande,

  – att ärendet generellt borde skrivas om i hårdare ordalag.

  – att undersöka ifall det inte finns några ytterligare juridiska åtgärder att tillgå.

  Sverigedemokraterna yrkade återremiss på ärendet. Då vårt återremissyrkande ej vann gehör valde vi att avstå från att delta i beslutet samt reserverar oss mot beslutet till förmån av vårt återremissyrkande.

 • Motion till kommunalfullmäktige angående ”Inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen”

  Av palle den 11 juni, 2018
  0

   

  Motion till Hässleholms kommunfullmäktige 2018-06-11

  Inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen

  För oss Sverigedemokrater är medborgarinflytande en central fråga. Det är också en fråga, som i vart fall lagda budgetar antyder, som är av stor vikt för andra partier. Vi har viljan att stärka brukarnas makt av de som nyttjar kommunens olika tjänster, till exempel inom LSS, SÄBO och hemtjänsten. För att stärka brukarnas situation inom omsorgssektorn vill därför Sverigedemokraterna att en samrådsgrupp inrättas där sammansättningen består av såväl brukare som anhöriga och politiker. Förslagsvis får varje parti en representant då syftet med gruppen är att alla partier skall få så bra underlag som möjligt inför beslutsfattande. Aktuella och för brukarna viktiga saker, som maten, lokaler och service kan där lyftas och vädras, och vi politiker som är satta att styra kommunen får då en bra inblick i brukarnas situation och behov.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna

  -att en samrådsgrupp riktad till boende och anhöriga inom LSS, SÄBO och hemtjänsten införs med sammansättning av brukare, anhöriga och politiker inom samtliga partier

  -att detta utvärderas ett år efter implementeringen och att utvärderingen presenteras för Kommunstyrelsen