Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 2

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Därför vill vi ha stadsfesten

  Av palle den 28 februari, 2019
  0

  Frilagt 2019-02-28

  De svåra ekonomiska tiderna till trots har Sverigedemokraterna ställt sig positiva till att genomföra Hässleholms Stadsfest 23-24 augusti. Vi tror att ett evenemang som detta kan betala sig i livskvalité och positiva upplevelser för de människor i alla åldrar som närvarar. Det kan även hjälpa till att blåsa liv i ett avsomnat centrum och gynna handlarna som är så viktiga för oss. Förhoppningsvis sprider sig positiva erfarenheter hos besökarna och bidrar till ökad närvaro och mer handel i vår stadskärna i framtiden. Vi vill även passa på att välkomna  boende i kransorterna till att tillbringa tid i Hässleholm.
  I hopp om uppslutning och uppskattning av eventet som HessleCity och Hässleholms Kommun anordnar ser vi fram mot ett par trevliga dagar.

  Hanna Nilsson (SD), Sven Lundh (SD), Ulf Berggren (SD), Camilla Nordström (SD)

 • Björklunda – Protokollsanteckning

  Av palle den 28 februari, 2019
  0

  Protokollsanteckning

  Angående ärende #1 PLAN 2007-000014 Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda)

  Sverigedemokraterna har under lång tid förespråkat att bebyggande på Björklunda är förkastligt, med tanke på markförhållandena som råder.

  Björklunda området är till stora delar vattensjukt, och en förberedande markberedning beräknas att uppgå till närmare 50 miljoner. Detta eftersom marken på vissa ställen behöver höjas med så mycket som 2 meter. Varför skall man lägga ner så mycket jobb och pengar, när det finns andra områden som är lämpligare att bygga på.

  Skall det tvunget byggas på Björklunda, så kan Sverigedemokraterna gå med på att det byggs söderut i höjd med befintlig bebyggelse, och med detta även förskolan som sträcker sig lite nedanför. Även Österåsgatans snirkliga sträckning ner mot Södra Kringelvägen är något som vi kan ställa oss bakom.
  Vad gäller LSS boendet är vi tveksamma ifall det behövs, det måste klargöras ifall behov finns.

  I plankartan och planbeskrivning åskådliggörs det ännu ett sten/betongtorg som steriliserar området, med tomma lokaler för centrumverksamhet. Detta verkar som ännu ett försök att dra isär det lilla centrum som vi har i Hässleholms stad idag. Sverigedemokraterna tycker att idén med ett torg är utmärkt, men ser hellre marklägenheter med tomter mot en grön och frodig park.

  På grund av ovanstående väljer vi att avstå från att delta i detta beslutet och bifogar denna protokollsanteckning.

  Paul Thurn (SD)                         Lars Klees (SD)

 • Reservation angående ärende #5 ”Ersättningslokaler till projektet Origo” Kommunstyrelsen 2019-02-27

  Av palle den 27 februari, 2019
  0

  Reservation angående ärende #5 ”Ersättningslokaler till projektet Origo” Kommunstyrelsen 2019-02-27

  Sverigedemokraterna har inget emot projektet i sig, utan det vi motsätter oss är det faktum att vi behöver lägga dessa stora summor på projekt som vi menar på inte hade behövts om Sverigedemokraternas politik hade fått råda.

  Hade vi haft ett mer restriktivt asyl- och flyktingmottagande i Sverige och Hässleholms kommun så hade integrationen fungerat på ett naturligt sätt, utan att dessa enorma summor och omfattande projekt hade behövts

  Med anledning av ovanstående valde Sverigedemokraterna att yrka avslag på ärendet i sin helhet.

  Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

   

  Hanna Nilsson (SD)                                     Ulf Berggren (SD)

 • Reservation angående ärende #7 ”Tolkning av regelverk avseende ersättning för förtroendevalda, Kommunstyrelsen 2019-02-27

  Av palle den 27 februari, 2019
  0

  Reservation angående ärende #7 ”Tolkning av regelverk avseende ersättning för förtroendevalda, Kommunstyrelsen 2019-02-27.

  Sverigedemokraterna och Folkets väl yrkade på att vår tolkning av dagens regler skulle fortsätta gälla då vi finner dem fullt tillräckliga och ej lämnar utrymme för att ytterligare öka på sina ersättningar. Samt menar vi på att ersättningarna för förtroendevalda/politiker redan är så pass höga att detta beslut enbart spär på politikerföraktet som till viss del råder i vårt samhälle.

  Tyvärr vann vår linje ej gehör och vi fick inte majoriteten med oss i den följande voteringen. Sverigedemokraterna väljer därför att reservera sig mot beslutet.

   

  Hanna Nilsson (SD)                                               Sven Lundh(SD)

 • Motion angående utveckling av simhall 190225

  Av palle den 25 februari, 2019
  0

  Motion angående utveckling av simhall

  Till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar de tidigare förödande politiska beslut som lett till att Sösdala Simhall idag befinner sig i ett bedrövligt skick. Att driva en simhall idag är förenat med stora kostnader i fortlöpande underhåll samt återkommande reparationer och renoveringar. Det går inte att ignorera denna skötsel någon längre tid i tron att man ska spara pengar utan behovet skjuts fram med ännu större utgifter som resultat.

  Det finns dock en möjlighet som skulle kunna leda till en lycklig fortsättning för sportutövande i Sösdala och det vore att bygga om befintlig simhallsbyggnad till en lokal för utövande av styrketräning med flera aktiviteter. Genom att fylla igen bassängen och modifiera lokalen skapas ett fräscht utrymme färdigt att användas för både individuell träning samt gruppträning under instruktörs överseende. Här kan skapas möjligheter för flera olika aktiviteter på en i samhället central plats. Detta breddar användningsområdet då en renodlad simhall av naturliga skäl är nischad för just den sporten. Drift och underhåll av den nya lokalen kan ske antingen i kommunal eller privat regi.

  Den initiala kostnaden för detta måste givetvis tas i beaktande men de fortlöpande underhållskostnaderna blir låga i jämförelse med dagens. För att Sösdala ska fortsätta utvecklas i en positiv anda är förslaget viktigt att ta till vara. Tomma och oanvända byggnader är både fula och ett slöseri med resurser.

  SD Hässleholm föreslår därför Fullmäktige:

  – Att berörd nämnd ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnation och renovering av Sösdala Simhall till sportanläggning enligt ovan förslag.

  – Att en plan för ansvar och driftsform tas fram av berörd nämnd.

   

  Hanna Nilsson (SD)                             Ulf Berggren (SD)