Motion – Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 2019-01-28 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion – Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 2019-01-28

Motion till Hässleholms Kommunfullmäktige angående ”Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar”

Ett av de största hoten mot Sveriges och Hässleholms unga idag är den psykiska ohälsan. Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100% bland unga i åldern 10 – 17 år. Bland flickor i 15 års åldern uppger en majoritet att de lidit av psykisk ohälsa. Dessa siffror kommer i en rapport från Folkhälsomyndigheten och gäller Sverige som helhet, men det finns anledning att befara samma sak för vår kommun.

Trots att denna utveckling varit känd har köerna till barn – och ungdomspsykiatrin tredubblats under den gångna mandatperioden. Blott tre regioner och landsting har lyckats erbjuda hjälp under utlovad tid 2017. Detta kan ses som ett svek mot Sveriges unga och om inte utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se konsekvenser för både individer och Riket i sin helhet.

Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn – och ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till Ungdomsmottagningen.

 

Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår med anledning av ovanstående Kommunfullmäktige:

– Att terminsvisa samtal med en skolkurator blir standard. Detta för att bättre kartlägga elevens mående.

– Att medel anslås för jourhavande skolkurator. Psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde ej heller hjälpen vara det.

– Att all skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.

– Att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.

– Att berörd nämnd ges i uppdrag att organisera samt applicera ovanstående på kommunens skolor.

 

Camilla Nordström (SD)                                            Hanna Nilsson (SD)