Motion angående ”Inrättande av jourskolor” 190225 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion angående ”Inrättande av jourskolor” 190225

Motion angående ”Inrättande av jourskolor”

Till kommunfullmäktige i Hässleholm

Sverigedemokraterna vill utreda och införa så kallad jourskola Hässleholms kommun. En jourskola eller jourklass är en specialklass där den elev som inte fungerar i den normala skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar verkan, för en kortare eller lite längre tid. Dessa åtgärder syftar till att den som ägnar sig åt mobbning ska få hjälp att komma ut ur sitt destruktiva beteende, samt för att övriga elever ska ges en rimlig möjlighet till en trygg och lugn tillvaro med studiero i skolan.

Skollagen kapitel 7 paragraf 30 ger kommunen rätten att omplacera elever utan vårdnadshavarens samtycke om ”det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.” Denna lagen ger oss ett verktyg som vi alldeles för sällan använder.

Uppenbart behövs ett omfattande förbättringsarbete på detta område i kommunens skolor. Om ett sådant förbättrings- arbete ska komma till stånd och få ett genomslag, så behövs en analys av vari problemen ligger. Vid en sådan problem- analys behövs en rad frågor ställas.

Sverigedemokraterna yrkar därför:

-Att barn och utbildningsnämnden att se över rutiner och incidenthantering i våra grundskolor.

-Att komma med förslag på hur man ska förbättra kompetens och utbildningsnivå på de olika skolenheterna när det gäller att förebygga och hantera kränkande behandling.

-Att kommunfullmäktige beslutar att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta jourskolor för stökiga och mobbande elever.

 

Camilla Nordström (SD)                     Hanna Nilsson (SD)