Motion angående ”Gode män” inlämnad på KF 2018-02-26 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion angående ”Gode män” inlämnad på KF 2018-02-26

Motion angående gode män i Hässleholms kommun

Tolfte kapitlet i föräldrabalken redogör för de skyldigheter och åtaganden som gode man åtar sig. Om man sätter sig in i detta är det svårt att förstå hur en person kan sköta dessa åtaganden tillfredsställande åt flera adepter på en och samma gång. Malmö är idag den kommun i landet där flest uppdrag för gode män förekommer, men även här i Hässleholm finns många uppdrag att fördela.
Detta inte minst pga den massiva tillströmningen av sk ”ensamkommande barn” under 2015 och framåt. Uppdraget som god man är absolut inte kravlöst utan tvärtom ställs stora krav på engagemang och tillgänglig tid. Det är svårt att se hur dessa krav kan uppfyllas då en och samma person kan ha uppemot tio eller fler olika uppdrag. Enligt lag om god man för ensamkommande paragraf sex ska en god man fråntas sitt uppdrag om det inte genomförs tillfredsställande.
Även ur ett barnrättsperspektiv är det viktigt att begränsa antalet uppdrag för gode män. Det är givet att barnet kan komma i kläm om dess företrädare inte har tid eller engagemang i tillräckligt stor mängd för att tillgodose alla behov.

Med stöd av ovanstående bakgrund uppmanar Sverigedemokraterna i Hässleholm Fullmäktige:

– Att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/adepter en god man bör tilldelas.

– Att ge berörd nämnd i uppdrag att kartlägga situationen i Hässleholms kommun angående antal uppdrag för gode män.

– Att ge berörd nämnd i uppdrag att ta fram en ny utbildningsprocess för gode män inför framtiden.