Björklunda – Protokollsanteckning | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Björklunda – Protokollsanteckning

Protokollsanteckning

Angående ärende #1 PLAN 2007-000014 Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda)

Sverigedemokraterna har under lång tid förespråkat att bebyggande på Björklunda är förkastligt, med tanke på markförhållandena som råder.

Björklunda området är till stora delar vattensjukt, och en förberedande markberedning beräknas att uppgå till närmare 50 miljoner. Detta eftersom marken på vissa ställen behöver höjas med så mycket som 2 meter. Varför skall man lägga ner så mycket jobb och pengar, när det finns andra områden som är lämpligare att bygga på.

Skall det tvunget byggas på Björklunda, så kan Sverigedemokraterna gå med på att det byggs söderut i höjd med befintlig bebyggelse, och med detta även förskolan som sträcker sig lite nedanför. Även Österåsgatans snirkliga sträckning ner mot Södra Kringelvägen är något som vi kan ställa oss bakom.
Vad gäller LSS boendet är vi tveksamma ifall det behövs, det måste klargöras ifall behov finns.

I plankartan och planbeskrivning åskådliggörs det ännu ett sten/betongtorg som steriliserar området, med tomma lokaler för centrumverksamhet. Detta verkar som ännu ett försök att dra isär det lilla centrum som vi har i Hässleholms stad idag. Sverigedemokraterna tycker att idén med ett torg är utmärkt, men ser hellre marklägenheter med tomter mot en grön och frodig park.

På grund av ovanstående väljer vi att avstå från att delta i detta beslutet och bifogar denna protokollsanteckning.

Paul Thurn (SD)                         Lars Klees (SD)