Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Tack alla väljare 2018

  Av palle den 22 november, 2018
  0

 • Arvet efter sjuklövern

  Av palle den 19 juni, 2019
  0

  Nsk 190619 – Nsk ändrade titeln utan övernskommelse med SD till ”Våra uppmaningar visar sig nu i stålbadet”

   

  ”Den som är försatt i skuld är inte fri”. Så löd Göran Perssons ord om vikten av sunda statsfinanser. Mycket oklokt har den forna statsministern sagt, men här hade han väldigt rätt.
  När jag valdes in i kommunen 2010 hade vi en skuld på cirka en miljard, 8 år senare passerade vi tvåmiljardersgränsen. När vi nu ser de kommande fyra årens investeringar, så ligger de på ytterligare en miljard. Hässleholm är förvisso inte ensamt i denna situation, men det är föga tröst. Men man kan inte bli annat än bekymrad.

  Kopplat till den invandringsrelaterade befolkningsökningen måste vi bygga många nya lägenheter och andra fastigheter, vilket kommer att öka på skulden per invånare ännu mer. Kostnaden för våra nya medborgare fortsätter att skjuta i höjden, och behoven lär inte minska i framtiden. De framtida investeringarna blir väldigt viktiga då självfinansieringen i kommunen är låg, och alla de nya investeringarna kommer vi genom lån att lägga på våra framtida generationer. Det måste vara så att varje generation ska bära sina egna kostnader. Därför är det enormt viktigt att varje investering är nödvändig och noga genomtänkt, vilket inte har skett under tidigare vanstyre.


  Kommuninvest påvisar att Hässleholms kommunkoncerns investeringar under 2017 låg 160 miljoner över riksgenomsnittet, det vill säga nästan 3100 kronor mer per kommuninvånare än riksgenomsnittet.
  Nu skriker de rödgröna partierna att vi måste satsa oss ur skuldberget, man kan undra ifall de skolkade från mattelektionerna. Helt ansvarslöst väljer de att köra samma misslyckade politik som de senaste decennierna, låna upp mer pengar och höj skatten.

  Men sent skall syndaren vakna, och restalliansen i vår kommun har ändå de senaste åren börjat inse allvaret, vilket är ett steg i rätt riktning. Stålbadet har precis börjat, och våra uppmaningar gällande invandringens kostnader visar sig nu i restalliansens budget. Frågan är om vi kan begränsa förfallet, eller om ännu hårdare åtstramning krävs.
  Låneskulden 2018 för kommunens invånare ligger på nästan 44000kr, en ökning från 2017 på cirka 5700 kronor. Vad väntar då för siffror detta år?
  Sverigedemokraterna kommer att kämpa för att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt, för kommande generationers bästa.

  Ulf Berggren – Gruppledare – Sverigedemokraterna Hässleholm

 • Sveriges plats i Europa

  Av palle den 13 maj, 2019
  0

  Insändare Frilagt 190513

  Vårt land är en del av Europa och vi Sverigedemokrater är för ett samarbete med övriga länder. Eftersom partier likt Sverigedemokraterna växer runtom i Europa bör vi stanna i EU och arbeta för att tillsammans få till stånd en förändring av organisationen inifrån samt en reducering av den skyhöga svenska medlemsavgiften. Idag bidrar vi med hela 41 miljarder men erhåller blott 12 miljarder i olika bidrag. Dessutom kommer sannolikt vår medlemsavgift att öka till 56 miljarder p.g.a. Storbritanniens frånfälle. Dessa pengar behövs på hemmaplan för att t.ex. korta vårdköer eller stötta upp kommunernas skakiga ekonomi.
  Sverigedemokraternas EU-delegater kommer att arbeta oförtrutet för Sveriges bästa och för att en stor del av del politiska makten ska stanna i Stockholm och inte flyttas till Bryssel. EU har som uppgift att fungera som tullfritt handelsområde och bör ställa sig utanför medlemsländernas lokala förhållanden i möjligaste mån. Detta främst med hänsyn de stora kulturella skillnaderna länderna emellan och till länders suveränitet.

  Områden där intimt samarbete är önskvärt är miljövården där Sverige ligger mycket långt framme. Brotts – och terroristbekämpning måste prioriteras upp liksom det yttre gränsskyddet för att förhindra okontrollerad migration och inflöde av terrorister. Likaså säkerställandet av fri företagsamhet är angelägen och det måste vara fortsatt möjligt för efterfrågad arbetskraft att röra sig fritt mellan de olika EU-länderna.
  Sen finns det en rad områden där varje land själv bör bestämma och råda över villkoren. Exempelvis det inre gränsskyddet som i Sverige var obefintligt under den stora migrationsvågen 2015 som drabbade vårt land och våra kommuner hårt. Våra arbetsvillkor är viktiga och ska gälla i Sverige för alla som arbetar här. Valutapolitiken måste vi själva få råda över. Den svenska kronan har tjänat oss väl och gynnar exporten.
  Sverigedemokraterna vill att EU ska bli ett förbund av starka, unika, och självständiga stater med stort självbestämmande. Vi ska dra nytta av vårt samarbete men förbehålla oss rätten att säga nej till det som är negativt för vårt land. För att kunna genomföra detta hoppas vi på ett starkt mandat från svenska väljare i valet till Europaparlamentet den 26 maj.

  Hanna Nilsson (SD) kommunalråd och nr 22 på SD valsedel
  Patrik Jönsson (SD) Riksdagsledamot
  Sven Lundh     (SD) Fullmäktigeledamot

 • SD är gräsrötternas röst vänd mot överheten

  Av palle den 29 mars, 2019
  0

  Insändare Nsk 190329

  Socialdemokraten och SD belackaren Gunnar Götborg anklagar i sin insändare 26/3 Sverigedemokraterna för att vara fascister.
  Detta är i sig inget nytt eftersom dylika epitet med jämna mellanrum kastas på oss och vi har också flera gånger svarat på angreppen. Här vill vi dock ånyo gå i svarsmål eftersom ideologi är intressant och grunden till all politisk verksamhet.
  Dessutom skymtar ett viktigt ep val och då är det bra att veta skillnaden mellan framför allt SD och S.

  SD har sedan späd barndom varit ett gräsrotsparti och en rörelse som vänt sig mot överheten. Vi har alltid förespråkat lokal demokrati och lokala folkomröstningar i frågor som rör närområdet.
  Inom partiets lokalavdelningar är det högt i tak och diskussionerna går ofta varma då beslut ska fattas och inriktningar bestämmas.
  Liksom andra partier har vi dock våra ramverk och om man går utanför dem finns det andra partier som bättre fångar upp de idéerna. Detta är inte kompatibelt med fascismen som likt kommunismen och nazismen bygger på en stark stat och styrda fackföreningar.

  Götborg söker sig i sin insändare tillbaka till 30 talets Tyskland och antyder att SD skulle styra Sveriges politik i samma riktning om vi får makten i Riksdagen. Detta är naturligtvis djupt felaktigt och okunnigt.
  SD har varit och är flitiga med att utesluta individer som antyder odemokratiska värderingar. Auktoritära ideologier har spelat ut sin roll i västvärlden och ett av vårt lands största problem är de influenser som migrationsvågen från ofria länder för med sig.
  Konservativa religiösa krafter har fått fotfäste i vårt land och detta drabbar framför allt kvinnor i så kallade utanförskapsområden som får sina liv och friheter kraftigt beskurna.

  Detta har fortgått under både röda och blåa Regeringar och våra motioner om lagändringar har ständigt röstats ner.
  SD har tidigare förespråkat en ”Swexitomröstning” då vi ansett det nödvändigt att lämna unionen på grund av alla nackdelar detta fört med sig i form av tiggeri, kriminalitet och orimligt hög medlemsavgift.
  Idag har vi ändrat uppfattning och ser istället möjligheter att förändra och förbättra Sveriges villkor inifrån EU. SD siktar på att ta flera platser i valet till EU 26/5 utöver de två vi redan har. Vi kommer arbeta för att återföra makt från Bryssel till Stockholm i frågor som rör Sverige. Gränsskydd, visumtvång för vissa länder, samt en justering nedåt för den orimligt höga svenska medlemsavgiften står högt på agendan.
  Vi vill ha ett fritt internet utan filter så det blir möjligt att själv välja informationskälla. Detta är helt i linje med vår gräsrotspolitik här i Sverige och vi vänder oss mot överstatlighet från andra länder.
  Andra partier har sin egen agenda och vill se mer makt i Bryssel och ett kontrollerat internet där obekväma åsikter försvinner bort.
  Detta helt i den fascistiska anda som Sverigedemokraterna brukar anklagas för.

  Sven Lundh (SD)        Ulf Berggren (SD)       Camilla Nordström (SD)          Hanna Nilsson (SD)

 • Initiativärende vid Miljö och Stadsbyggnadsnämndens möte 2019-03-20 gällande dispens för FMCK att fortsätta sin verksamhet på Hovdala.

  Av palle den 20 mars, 2019
  0

  FMCK Hässleholm utövar enduro på Hovdala för såväl vuxna som ungdomar och barn. Framgångar på olika tävlingar runt om i landet och utomlands som satt Hässleholm på kartan.
  Även FMCK Hässleholms egna SM och USM-tävlingar röner stor uppmärksamhet från hela Sverige, då det brukar vara första tävlingen på året där det körs på barmark. Förutom enduroåkning fungerar det området också som övningsområde för ordonnanser, vilka verkar inom totalförsvaret och bistår även polis och räddningstjänst vid fara för person eller samhället i stort.

  Vi i SD hade gärna sett att FMCK Hässleholm får fortsätta sin verksamhet på Hovdala, då klubben är nöjd med terrängförutsättningarna och området ligger långt från bebyggelse. I dagsläget finns en frist till den 30/6 2019 men sedan måste flytten fullbordas.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att miljö och stadsbyggnadsnämnden ger FMCK Hässleholm dispens att verka på Hovdala.

  För Sverigedemokraterna 190320

  Paul Thurn

 • Bygg om simhallen i Sösdala

  Av palle den 12 mars, 2019
  0

  Frilagt 2019-02-28

  Att styra en kommun när det är svårt att få pengarna att räcka till är inte alltid en rolig uppgift och det innebär att obekväma beslut måste tas.
  Det har vi Sverigedemokrater har fått erfara och ett av de svåra besluten har varit i beslutet om simhallen i Sösdala. Det var inget lätt beslut för oss att stödja nedläggningen då kransorternas välbefinnande är av stor vikt, och vi önskar naturligtvis att verkligheten varit en annan. Vår partigrupp har dock insett att detta är nödvändigt då drift- och renoveringskostnaderna ställt till de få besökarna inte var rimliga.

  Hässleholms kommun är idag i ett läge där väldigt obekväma beslut måste fattas inom flera område för att spara pengar och säkra nödvändiga samhällsfunktioner.
  Anledningarna till den dåliga ekonomin är såklart flera men främst beror det på att kommunen har tagit mot ett stort antal migranter som fortfarande ej är självförsörjande efter att de statliga garantibidragen upphört.
  Den oansvariga invandringspolitiken är den i särklass största orsaken till att kommunen måste spara pengar. Att genomföra besparingar är helt nödvändigt för att ha en chans att uppfylla de lagstadgade kraven inom framförallt skolan. Men sparkraven drabbar alla i kommunen.
  I frågan om simhallens skick spelar även tidigare beslut om att senarelägga underhåll och renoveringar roll. Att driva en simhall ställer stora krav på fortlöpande service och underhåll, och att skjuta dessa kostnader framför sig fungerar bara under en begränsad tid.

  Under den sista tiden Sösdala simhall hade öppet för allmänheten gjordes i snitt 7 besök per dag. Dessa besökare kostade 1100kr/ person vid kommunal drift. En väldigt hög summa i förhållande till utnyttjandegraden.
  Vi har lämnat in en motion för att undersöka möjligheterna och kostnaderna gällande att bygga om lokalen till ett gym. Ett gym kan användas både av skolklasser och privatpersoner då intresset för styrketräning och rehabilitering är stort. Dessutom blir driftskostnaderna små jämfört med att driva en simhall.
  Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar de tidigare politiska beslut på Riks – samt kommunal nivå som satt kommunen i denna prekära situation. Vi beklagar också de upprörda känslor och besvikelse som dessa obekväma beslut för med sig. Men vi tror och hoppas att en ombyggnad av Sösdala Simhall till gym kan bli en bra lösning som kommer många fler till nytta.

  Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Sven Lundh (SD)